Privacy Policy

1. BAKGRUND (BACKGROUND)

Vi värnar om din integritet. Denna policy (”Integritetspolicy”) har utformats för att göra dig medveten om att Kidbrooke Advisory AB (”Kidbrooke”, ”vi”, ”oss”) behandlar dina personuppgifter på ett lagligt, ändamålsenligt och säkert sätt när du eller det företag eller organisation du företräder eller arbetar för efterfrågar eller köper våra produkter och tjänster, besöker vår webbplats, när du deltar vid event eller i övrigt är i kontakt med oss

Your privacy is important to us. This privacy policy (“Privacy Policy”) has been designed to make you aware of how Kidbrooke Advisory AB (“Kidbrooke”, “we”, “us”) process your personal data in a legal, appropriate and safe manner when you or the company or organisation you represent or work for requires or buys our products and services, visits our website, participates in events or otherwise comes into contact with us.

Integritetspolicyn beskriver när, hur och varför vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) (EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar om dataskydd (”Dataskyddsreglerna”).

The Privacy Policy explains when, how, and why we collect, use, distribute and store your personal data and what rights you have according to the rules in the EU’s General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 with associated statutes of implementation and supplementary statutes on data protection (the “Data Protection Rules”).

2. DEFINITIONER (DEFINITIONS)

I denna Integritetspolicy avser begreppet ”personuppgift” information som kan hänföras till en identifierad eller en identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer och IP-adress (”Personuppgift”).

In this Privacy Policy, the term "Personal Data" includes any information that can be attributable to an identified or identifiable natural person, such as name, address, date of birth, e-mail address, phone number, and IP-address (“Personal Data”).

I denna Integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina Personuppgifter. Med begreppet ”behandling” avses exempelvis att vi registrerar, lagrar, sammanställer, överför, raderar och på andra sätt använder dina Personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy (”Behandling”).

This Privacy Policy describes how we process your Personal Data. The term "Processing" includes e.g. our registering, storing, compiling, transferring, erasing and in other ways using your Personal Data in such a manner as is described in this Privacy Policy (“Processing”).

3. PERSONUPPGIFTANSVARIG (DATA CONTROLLER)

Kidbrooke Advisory AB, org. nr 556930–2374, med registrerad adress Generalsvägen 72 B, 184 51 Österskär, är personuppgiftsansvarig för den Behandling av Personuppgifter som sker i enlighet med denna Integritetspolicy.

Kidbrooke Advisory AB, reg. no. 556930–2374, with registered address Generalsvägen 72 B, 184 51 Österskär, Sweden, is the data controller for the Processing of Personal Data that occurs in accordance with this Privacy Policy.

4. NÄR OCH VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? (WHEN AND WHY DO WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA?)

Kidbrooke Behandlar dina Personuppgifter för specifika ändamål. Behandlingen sker för att vi ska kunna:

Kidbrooke Processes Personal Data for specific purposes. The Processing occurs in order for Kidbrooke to be able to:

(i) tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig eller det företag eller organisation du företräder eller arbetar för eller på uppdrag av;

provide our products and services to you or the company or organisation you represent or work for or acts on behalf of;

(ii) möjliggöra allmän kundvård (kvalitetsarbete, statistik, marknads- och kundanalys samt affärs- och metodutveckling) och kundservice, t.ex. när du kontaktar oss via e-post, telefon eller www.kidbrooke.com (”Webbplatsen”) eller i samband med användande av våra produkter och tjänster;

enable general customer relationship management (quality management, statistics, market- and customer analysis, as well as business- and method development), and customer service, e.g. when you contact us via e-mail, phone or www.kidbrooke.com (the “Website”) or in connection to use of our products and services;

(iii) informera om och marknadsföra våra produkter och tjänster och vår verksamhet genom bland annat publicering av kundreferenser och annat material på Webbplatsen, presentationsmaterial som framförs vid event eller via broschyrer;

inform about and market our products and services and our business inter alia through publishing customer references and other materials on the Website, in presentation material used at events or in brochures;

(iv) anordna event, lämna information om produkter och tjänster, event och nyheter, och rikta marknadsföring via post, e-post, sociala plattformar eller telefon avseende vår verksamhet och våra tjänster;

organise events, provide information about our products and services, events and news, as well as direct marketing via mail, e-mail, social media platforms or phone regarding our products and services;

(v) hantera jobbansökningar, ansökningar om internship etc

handle job and internship applications etc.;

(vi) förhindra bedrägerier samt utföra riskhantering; och

prevent fraud and perform risk management; and

(vii) följa tillämplig lagstiftning.

comply with applicable legislation.

Vi samlar endast in de Personuppgifter som är nödvändiga för ändamål som framgår av denna punkt 4. Vilka Personuppgifter vi samlar in om dig beror bland annat på (i) hur du är i kontakt med oss, och (ii) vilken av våra produkter och/eller tjänster vi tillhandahåller till dig eller det företag eller organisation du företräder eller arbetar för.

We only collect such Personal Data that is necessary for the purposes described in this section 4. What Personal Data we collect about you depends inter alia on (i) how you come into contact with us, and (ii) which of our products and/or services we provide you or the company or organisation you represent or work for.

Utöver de Personuppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in vid tillhandahållandet av våra produkter och tjänster, kan vi också komma att samla in Personuppgifter från tredje part. Dessa tredje parter varierar från tid till annan men inkluderar bland annat kreditvärderingsinstitut eller banker varifrån vi får uppgifter om kreditvärdighet eller uppgifter för att göra kontroller för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

In addition to the Personal Data you provide to us, or that we collect when providing our products or services, we may also collect Personal Data from third parties. These third parties vary from time to time but include inter alia credit rating agencies (CRA’s) or banks from where we obtain information regarding creditworthiness or information in order to conduct controls to prevent money laundering and financing of terrorism.

När du blir ombedd att lämna Personuppgifter till oss, kan du välja att inte göra detta. För det fall du väljer att inte lämna Personuppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en viss tjänst, kan det leda till att vi inte kan tillhandahålla våra tjänster och du kommer då att informeras om detta.

When you are asked to provide us with Personal Data, you may choose not to do so. If you choose not to provide information necessary to obtain access to a certain service, this may lead to us not being able to provide this service. In such case you will be informed of this.

Vidare samlar vi in Personuppgifter genom att använda cookies (små textfiler som sparas på din enhet) på Webbplatsen. Det gör vi för att Webbplatsen och våra onlinetjänster ska fungera så bra som möjligt och ge dig en bra kundupplevelse. Läs mer om hur vi använder cookies i punkt 7 nedan.

Further, we collect Personal Data through the use of cookies (small text files that are stored on your unit) on our Website. This is done so that our Website and our online services can function as well as possible and provide you with a pleasant customer experience. Read more on our use of cookies under section 7 below.

5. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS OCH ENLIGT VILKEN LAGLIG GRUND? (WHAT PERSONAL DATA IS PROCESSED AND ON WHAT LEGAL GROUND?)

Nedan angivna Personuppgifter Behandlas av oss för ändamål som framgår av punkt 4 ovan:

The following Personal Data is Processed by us for the purposes stated in section 4 above:

(i)   för- och efternamn;

first and last name;

(ii)  faktura- och leveransadress;

billing and delivery address;

(iii)   telefonnummer;

phone number;

(iv)   e-postadress, användarnamn;

e-mail address, user name;

(v)    yrkestitel samt arbetsplats;

profession and place of work;

(vi)   profil på sociala plattformar;

profile on social media platforms;

(vii)    personnummer (enskild firma/privatperson);

personal identification number (sole trader/private person);

(viii)  cv och betyg;

resumé and grades;

(ix)    information om hälsotillstånd (exempelvis anmälan av allergi i samband med event/konferens som arrangeras av oss);

information regarding state of health (e.g. information regarding allergies provided in connection to an event/conference arranged by us);

(x)    kundreferenser;

customer references;

(xi)    trafikuppgifter såsom uppgifter om IP-adress och användarbeteende/mönster (t.ex. vilka sidor du besöker och hur du använder Webbplatsen);

traffic information such as information regarding IP-address and user behaviour/patterns (e.g. which pages you visit and how you use the Website);

(xii)    betalningsuppgifter; och

payment information; and

(xiii)    korrespondens med dig.

correspondence with you.

Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster och därmed fullgöra avtalet med dig (gäller om du har en enskild firma eller om du köper våra produkter eller tjänster som privatperson). I de fall där du agerar som företrädare eller kontaktperson hos ett företag eller organisation som använder eller efterfrågar våra produkter eller tjänster eller är leverantör eller annan samarbetspartner till Kidbrooke, Behandlar vi dina Personuppgifter med stöd av vårt berättigade affärsintresse. Vid denna bedömning har vi genomfört en intresseavvägning där vi bland annat beaktat att Behandlingen inte berör några känsliga Personuppgifter och att vi har ett tydligt affärsmässigt intresse av att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster till det företag eller organisation du arbetar på eller på uppdrag av eller köpa produkter, tjänster etc. på ett effektivt sätt.

The Processing of Personal Data is necessary in order for us to be able to provide our products and services thereby fulfil the agreement that has been entered into with you (if you are a sole trader or if you purchase our products and services as a private person). In situations where you act as a representative or contact person for a company or organisation that uses or requests to use our products or services, or if you are a supplier or other business partner of Kidbrooke’s, we Process your Personal Data based on our legitimate business interest. For this Processing, we have conducted a balancing of interests where we have, inter alia, taken into account that the Processing does not include any sensitive Personal Data and that we have a clear commercial interest in being able to provide our products and services to the company or organisation you work for or on behalf of, or buy products, services etc. in an efficient manner.

Behandlingen av Personuppgifterna är också nödvändig för att Kidbrooke ska kunna tillhandahålla god service och kundvård och därmed tillgodose vårt berättigade intresse av att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter på ett effektivt sätt.

The Processing of Personal Data may also be necessary in order for Kidbrooke to provide good service and customer care and thereby ensure our legitimate interest of developing our business and communicating with our contacts in an efficient manner.

Personuppgifterna kan även Behandlas för annan kontakt med dig t.ex. vid utskick av inbjudningar till event, information om seminarier, workshops och konferenser samt vid tillhandahållande av erbjudanden om förmåner eller annan information som vi bedömer är relevant för dig eller det företag eller organisation du representerar eller arbetar för. Denna Behandling baserar vi på vårt berättigade affärsintresse av att kunna erbjuda dig som har en affärsrelation med oss relevant marknadsföring och information. Vid denna bedömning har vi genomfört en intresseavvägning där vi bland annat beaktat att Behandlingen inte berör några känsliga Personuppgifter och att vi har ett tydligt affärsmässigt intresse av att kunna informera om våra produkter och tjänster till dig på ett effektivt sätt.

Personal Data may also be Processed for other contacts with you, e.g. in connection with invites to events, information regarding seminars, workshops and conferences, as well as when providing offers regarding benefits or other information we consider to be relevant for you or the company or organisation you represent or work for. This Processing is based on our legitimate interest of being able to provide those who have a business relationship with us with relevant marketing and information. For this Processing we have conducted a balancing of interests where we have, inter alia, considered that the Processing does not include any sensitive Personal Data and that we have a legitimate interest in being able to provide information about our products and services to you in an efficient manner.

Om du är i kontakt med oss i samband med att du söker jobb hos oss, baserar vi vår Behandling av dina Personuppgifter på ditt samtycke eller med stöd av vårt berättigade affärsintresse.

If you are in contact with us in connection to applying for a job with us, we Process your Personal Data based on your consent or our legitimate business interest.

Vi kan även komma att Behandla dina Personuppgifter efter att vi fått ditt samtycke, t.ex. sker detta när du valt att aktivt anmäla dig till vårt nyhetsbrev, när du anmäler dig till ett event, då du samtycker till att vi publicerar kundreferenser på vår Webbplats eller då vi genom cookies eller annan liknade spårteknik analyserar ditt användarbeteende när du besöker Webbplatsen. För de fall vi inte längre kan basera den Behandling av Personuppgifter som sker i marknadsföringssyfte med stöd av vårt affärsintresse, kan vi komma att inhämta ditt samtycke till att exempelvis skicka marknadsföring till dig. Samtycke kan även inhämtas om vi önskar lagra inkommande CV för framtida rekryteringsändamål. Vi dokumenterar alltid om du givit ditt samtycke till att vi Behandlar dina Personuppgifter.

We may also Process your Personal Data based on your consent. This happens e.g. when you have chosen to sign up for our newsletter, when you sign up for an event, when your consent to us publishing customer references on our Website, or when we through cookies or similar tracking techniques analyse your user behaviour when you visit our Website. In cases when we can no longer base the Processing of Personal Data that occurs for marketing purposes on our legitimate business interest, we may obtain your consent for e.g. sending you marketing information. Consent can also be obtained if we wish to store resumés for future recruiting purposes. We always document whether you have consented to our Processing of your Personal Data.

Dina Personuppgifter Behandlas även i tillämpliga fall för att Kidbrooke ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser enligt tillämplig lag, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan t.ex. avse krav som följer av bokföringslagen (1999:1078) eller Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Your Personal Data is also in certain situations Processed in order for Kidbrooke to comply with legal obligations according to applicable legislation, court rulings, or decisions taken by the authorities. Such obligations may e.g. follow from the Accounting Act (1999:1078) (sw. Bokföringslagen) or the Act (2017:630) on Measures against Money Laundering and Terrorist Financing (sw. Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism).

6. SOCIALA PLATTFORMAR (SOCIAL PLATFORMS)

Kidbrooke använder sig av LinkedIn, Twitter, Instagram och Facebook som kanaler för att komma i kontakt med dig samt marknadsföra och informera om vår verksamhet. I samband med detta är Kidbrooke personuppgiftsansvarig för publiceringar och information som innehåller Personuppgifter och som görs på de sociala plattformarna av dig som användare i form av exempelvis kommentarer, bilder och filmklipp. Kidbrooke accepterar inte på något sätt att kränkande material publiceras eller tillgängliggörs på våra plattformar. Vi omber våra användare att rapportera kränkande innehåll till oss så att vi kan tillse att sådant innehåll inte förekommer. Kidbrooke kan således även utifrån vad vi bedömer som nödvändigt komma att ta bort innehåll som publicerats på våra sociala plattformar.

Kidbrooke uses LinkedIn, Twitter, Instagram, and Facebook as platforms in order to come into contact with you, as well as in order to market and inform about our business. In connection with this, Kidbrooke is the data controller for publications and information on the social media platforms that contain Personal Data and are provided by you as a user in the form of e.g. comments, photos and video clips. Kidbrooke does not in any way accept any offensive material being published or made available on our social media platforms. We ask our users to report unfit content to us in order for us to be able to ensure that no such content exists on our social media platforms. Kidbrooke may also, based on what we deem necessary, remove content from our social media platforms.

7. COOKIES

Vi använder oss av cookies på Webbplatsen. Du hittar mer information om hur vi använder cookies och liknande spårteknik i vår Cookie Policy

We use cookies on our Website. More information on how we treat cookies and similar tracking technology can be found in our Cookie Policy.

8. HUR LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER? HOW LONG IS YOUR PERSONAL DATA STORED?

Dina Personuppgifter sparas endast så länge det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som Personuppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

We Process your Personal Data as long as we have a business relationship with you, your employer, or the company or organisation you represent or work on behalf of.

Vi Behandlar dina Personuppgifter så länge vi har en affärsrelation med dig, din arbetsgivare eller det företag eller organisation du företräder eller arbetar på uppdrag av.

Your Personal Data is stored only for as long as there is a need to store it in order to fulfil the purposes for which the Personal Data was collected in accordance with this Privacy Policy.

De Personuppgifter som du lämnar till oss via ett formulär på vår Webbplats, sparas till dess att vi har hanterat din fråga eller längre för det fall vi inleder någon typ av affärsrelation med dig, din arbetsgivare eller det företag eller organisation du företräder eller arbetar på uppdrag av.

Personal Data you provide us via a form on the Website, is stored until we have handled your question, or for a longer time if we initiate some kind of business relation with you, your employer or the company or organisation you represent or work on behalf of.

Har du lämnat ditt samtycke till Behandling av dina Personuppgifter, Behandlar Kidbrooke Personuppgifterna för det specifika ändamålet fram till dess att du återkallar ditt samtycke. Det kan du göra genom att (i) kontakta oss, eller (ii) om samtycket avser nyhetsbrev eller andra utskick, följa länken i utskicket.

If you have consented to the Processing of your Personal Data, Kidbrooke Processes your Personal Data for the specific purpose, until you withdraw your consent. You can withdraw your consent by (i) contacting us, or (ii) if the consent regards receiving our newsletter or other mailshots, following the link in the mailing.

Avseende jobbansökningar sparar vi ditt CV till dess att tjänsten är tillsatt. Om du har lämnat samtycke till fortsatt lagring av ditt CV sker radering automatiskt senast 24 månader efter tjänsten tillsatts.

Regarding job applications etc., we store your resumé until the position has been filled. If you have consented to further storage, your resumé will be erased at the latest 24 months after the position was filled.

För att möjliggöra för Kidbrooke att uppfylla de rättsliga förpliktelser som följer av tillämplig lag eller för att kunna bevaka vårt rättsliga intresse kan vi komma att spara Personuppgifterna under en längre tid än vad som anges ovan. Personuppgifterna sparas dock aldrig längre än vad som är nödvändigt eller lagstadgat för respektive syfte.

In order to enable Kidbrooke’s compliance with the legal obligations stemming from applicable legislation or in order to safeguard our legal interests we may store your Personal Data for a longer period of time than is stated above. The Personal Data is however never stored for longer than is necessary or statutory for each purpose respectively.

Avseende lagring av Personuppgifter som samlas in genom användning av cookies och annan liknande spårteknik genom besök på vår Webbplats, se punkt 7 ovan.

Regarding storage of Personal Data that is collected through the use of cookies and similar tracking techniques through visits to our Website, see section 7 above.

9. DINA RÄTTIGHETER (YOUR RIGHTS)

Du har rätt att få information om den Behandling av dina Personuppgifter vi utför. Nedan följer en sammanställning av de rättigheter som du kan göra gällande genom att kontakta oss. Kontaktinformation till oss hittar du i slutet av denna Integritetspolicy.

You have a right to receive information regarding the Processing of your Personal Data we carry out. Below you find a statement of the rights you can claim by contacting us. Our contact information can be found at the very end of this Privacy Policy.

Rätt till tillgångDu har rätt att kostnadsfritt begära information om den Behandling som vi genomför avseende dina Personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de Personuppgifter vi Behandlar om dig. Denna begäran ska inges skriftligen till oss med förtydligande om vilken information du önskar ta del av samt innehålla information om ditt namn och personnummer samt undertecknas av dig. Vi kommer att besvara din förfrågan så snart vi kan. Om vi inte kan uppfylla dina önskemål om tillgång till de uppgifter din begäran avser, lämnar vi en motivering till detta. Kopian av dina Personuppgifter skickas till din folkbokföringsadress såvida inte annat skriftligt överenskommits med dig. För att vi ska vara säkra på att det är rätt person som mottar Personuppgifterna kan vi komma att begära ytterligare information från dig.

Right to access
You have a right to, free of charge, request information regarding our Processing of your Personal Data. You also have a right to receive a copy of your Personal Data that we Process. Such a request shall be submitted to us in writing with a clarification regarding what information you wish to receive and shall include information regarding your name, your date of birth and be signed by you. We will respond to your request as swiftly as possible. If we cannot grant you access to the information your request concerns, we will provide a reason as to why. The copy of your Personal Data will be sent to your registered address unless otherwise is agreed with you in writing. In order to ensure the right person will be receiving the Personal Data we may come to request additional information from you.

Rätt till rättelse
Huvudansvaret för att de Personuppgifter vi Behandlar är korrekta åvilar Kidbrooke såsom personuppgiftsansvarig. Om du meddelar oss att de Personuppgifter som du lämnat inte längre är korrekta, kommer vi snarast att rätta, blockera eller radera sådana Personuppgifter.

Right to rectification
The main responsibility to ensure that the Personal Data we Process is correct lies with Kidbrooke as data controller. If you inform us that the Personal Data you have provided us with is no longer correct, we will promptly correct, block or erase such Personal Data.

Rätt till radering
Du har rätt att begära att Kidbrooke, utan onödigt dröjsmål, raderar dina Personuppgifter. Personuppgifter ska raderas i följande fall:

Right to erasure
You have the right to request that Kidbrooke, without unnecessary delays, erases your Personal Data. Personal Data shall be erased in the following cases:

(i) om Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för;

if the Personal Data is no longer necessary for the purposes for which it was collected;

(ii) om du återkallat ditt samtycke och Behandlingen endast grundar sig på samtycke som laglig grund;

if you withdraw your consent and the Processing was based solely on your consent;

(iii) om Behandling sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att dina Personuppgifter behandlas för detta ändamål;

if Processing is carried out for purposes of direct marketing and you oppose your Personal Data being used for such purposes;

(iv) om du motsätter dig Behandling av Personuppgifter som sker efter en intresseavvägning och ditt intresse väger tyngre än vårt;

if you oppose the Processing of Personal Data after a balancing of interests has been carried out and your interest outweighs ours;

(v) om dina Personuppgifter inte har Behandlats i enlighet med Dataskyddsreglerna; eller

if your Personal Data has not been Processed in accordance with the Data Protection Rules; or

(vi) om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

if erasure is necessary in order to comply with a legal obligation.

Det kan finnas skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera samtliga av dina Personuppgifter. Dessa skyldigheter följer av tillämplig lagstiftning inom t.ex. bokföring. Vi kan även komma att neka radering om vi anser att vi måste fortsätta med behandlingen av dina personuppgifter i syfte att tillvarata våra rättsliga intressen. Om vissa Personuppgifter inte kan raderas på grund av omständighet som nämnts ovan, kommer vi att informera dig om detta samt tillse att Personuppgifterna endast kan användas i syfte att tillvarata våra rättsliga intressen eller uppfylla sådana legala skyldigheter och inte för några andra syften.

There may be obligations that hinder us from immediately erasing all your Personal Data. These obligations stem from applicable legislation regarding e.g. accounting. We may also deny erasure if our assessment is that we must continue Processing your Personal Data in order to safeguard our legal interests. If certain Personal Data cannot be erased due to the above-mentioned reasons, we will inform you of this as well as ensure that the Personal Data will be used solely for the purpose of safeguarding our legal interests or complying with such legal obligations and not for any other purposes.

Rätt till begränsningDu har rätt att begära att Kidbrooke tillfälligt ska begränsa Behandlingen av dina Personuppgifter. En sådan begränsning kan begäras i följande fall:

Right to restriction
You have a right to request that Kidbrooke temporarily restricts the Processing of your Personal Data. Such a restriction can be requested in the following cases:

(i)om att du anser att de Personuppgifter vi har om dig inte är korrekta och att du i samband med det begärt rättelse;

if you consider the Personal Data we have about you to be incorrect and in connection with this have requested rectification;

(ii) när den Behandling som utförs av dina Personuppgifter inte är förenlig med Dataskyddsreglerna, men du ändå inte vill att dina Personuppgifter ska raderas utan i stället begränsas; och

when the Processing of your Personal Data that is carried out is not compliant with the Data Protection Rules, but you still do not want your Personal Data to be erased but rather restricted; and

(iii) när vi inte längre behöver dina Personuppgifter för ändamålen med vår Behandling men då vi behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

when we no longer need your Personal Data for the purposes of our Processing but we need it in order to establish, exert, or defend a legal claim.

Om du har invänt mot Behandlingen av dina Personuppgifter får användningen av Personuppgifterna begränsas under tiden som utredning sker. Vid begränsning av dina Personuppgifter kommer Kidbrooke endast att lagra dina Personuppgifter och vid ytterligare Behandling inhämta ditt samtycke.

If you have objected against the Processing of your Personal Data the use of your Personal Data may be restricted during the time of the investigation. Upon the restriction of your Personal Data, Kidbrooke will only store your Personal Data and for further Processing obtain your consent.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att, för det fall att vi Behandlar dina Personuppgifter med ditt samtycke eller för att fullgöra avtalsförpliktelse med dig, kräva att vi tillhandahåller samtliga Personuppgifter som vi Behandlar avseende dig och som Behandlas på ett automatiserat sätt, i ett maskinläsbart format. Detta kan t.ex. vara en Excelfil eller en CSV-fil. Om det är tekniskt möjligt har du vidare rätt att begära att vi överför dina Personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Right to data portability
You have a right to, in the cases where we Process your Personal Data with your consent or in order to fulfil contractual obligations toward you, require that we provide you with all Personal Data we have about you and that is Processed in an automated manner, in a machine-readable format. This may be e.g. an Excel-file or a CSV-file. If it is technically possible you further have the right to require that we transfer your Personal Data to another data controller.

Rätt till invändning
Du har rätt att invända mot vår Behandling av dina Personuppgifter om Behandlingen sker med stöd av vårt berättigade intresse. Kidbrooke kommer i dessa fall be dig specificera vilken Behandling du invänder mot. Om du invänder mot någon Behandling kommer vi endast att fortsätta med Behandlingen av dina Personuppgifter om vi har berättigade intressen till Behandlingen och dessa väger tyngre än dina intressen. Vi kommer även alltid informera dig om detta.

Right to object
You have a right to object to our Processing of your Personal Data if the Processing is based on our legitimate interest. Kidbrooke will in such a case ask you to specify which Processing you object to. If you object to any Processing we will only continue our Processing of the Personal Data if we have legitimate interests for Processing that outweigh your interests. We will always inform you about our decision.

10. SAMTYCKTE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER (CONSENT TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA)

Har du lämnat samtycke till Behandling av dina Personuppgifter bestämmer du själv om och när du vill återkalla ditt samtycke till den Behandling av Personuppgifter som du frivilligt samtyckt till. Det kan du göra genom att (i) kontakta oss eller (ii) följa länken i utskicken om samtycket avser utskick av marknadsföring och annat informationsmaterial.

If you have consented to the Processing of your Personal Data you are free to decide if and when your wish to withdraw your consent to the Processing of your Personal Data. You can do this by (i) contacting us, or (ii) following the link in the mailing if the consent regards receiving mailings with marketing information and other information.

11. TILL VILKA ÖVERFÖR VI DINA PERSONUPPGIFTER? (TO WHOM DO WE TRANSFER YOUR PERSONAL DATA?)

För att tillhandahålla vissa av våra tjänster anlitar vi ibland olika utvalda tredje parter. Det medför att vi delar en del av de Personuppgifter vi samlat in om dig med dessa, t.ex. till samarbetspartners såsom leverantörer av IT-tjänster eller som tillhandahåller tryck och distribution eller till din bank. Sådana tredje parter kan även utgöras av försäkrings- och inkassobolag. Kidbrooke kan även komma att dela information om dig med eventuella koncernbolag i syfte att tillhandahålla våra tjänster till dig eller det företag eller organisation du företräder eller arbetar på uppdrag av. Kidbrooke vidtar i samband med sådan delning eller överföring av dina Personuppgifter, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina Personuppgifter hanteras på ett säkert och tryggt sätt. Dessa utvalda tredje parter kommer endast att Behandla dina Personuppgifter på sätt som följer av denna Integritetspolicy och för att uppfylla något eller några av de ändamål som anges i denna Integritetspolicy. I de fall där dessa tredje parter utgör personuppgiftsbiträden åt Kidbrooke ansvarar vi gentemot dig att dessa tredje parter Behandlar dina Personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt. Vi har även i dessa fall avtal med dessa tredje parter med instruktioner för Behandling av Personuppgifterna enligt Dataskyddsreglerna.

In order to provide some of our services we appoint select third parties. This entails that we share some of the Personal Data we have collected with them, e.g. with business partners such as suppliers of IT-services or print and distribution, or with your bank. Such third parties may also be insurance companies or debt collecting agencies. Kidbrooke may also share information about you with potential group companies for the purpose of providing our services to you or the company or organisation you represent or work on behalf of. In connection with such sharing or transfers, Kidbrooke takes technical and organisational measures in order to ensure that your Personal Data is handled in a safe and secure manner. These select third parties will only process your Personal Data in manners that follow from this Privacy Policy and in order to fulfil one or more of the purposes that are listed in this Privacy Policy. In cases where these third parties are data processors for Kidbrooke, we are responsible against you for ensuring that these third parties Process your Personal Data in a correct and legal manner. In such cases we also have agreement in place with the concerned third parties with instructions for the Processing of Personal Data in accordance with the Data Protection Rules.

När du använder vissa av våra tjänster samlar vi in statistisk information om dig. Denna information kan komma att tillhandahållas tredje parter. Informationen som översänds till tredje parter i form av statistik och användarbeteende är dock anonymiserad och informationen kan inte härledas till dig personligen.

When you use some of our services, we collect statistical information about you. This information may be provided to third parties. Information transferred to third parties in the form of statistics and user behaviour is anonymized and cannot be traced back to you personally.

I samband med att vi tillhandahåller våra produkter och tjänster, kommer överföring av Personuppgifter till land utanför EU/EES aktualiseras. Detta då några av Kidbrookes leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Kidbrooke vidtar de åtgärder som krävs för att se till att Personuppgifterna fortsätter vara skyddade och vidtar de åtgärder som krävs för lagenlig överföring av Personuppgifter till länder utanför EU/EES i enlighet med Dataskyddsreglerna.

In connection with our providing our products and services, transfer of Personal Data to countries outside the EU/EES will occur, as some of Kidbrooke’s suppliers and business partners are located there. Kidbrooke will take measures to ensure that the Personal Data will remain protected as well as take the measures needed in order to transfer Personal Data to a country outside the EU/EES in accordance with the Data Protection Rules.

Vi kan även komma att lämna ut dina Personuppgifter om det krävs enligt lag, myndighetsbeslut eller beslut av domstol eller om vi, som företag, rimligen anser att utlämnandet är nödvändigt för att skydda Kidbrookes rättigheter.

We will disclose your Personal Data if it is required by law, authority decision, or court ruling, or if we, as a company, reasonably deem the disclosure to be necessary in order to protect Kidbrooke’s rights.

Kidbrooke kommer inte att sälja dina Personuppgifter till tredje part om vi inte först fått ditt godkännande. Dock kan vi, för det fall att Kidbrooke beslutar att dela upp, sälja, köpa, gå samman med annat bolag eller annan organisation, eller på annat sätt omorganisera affärsverksamheten, överföra dina Personuppgifter till potentiella eller faktiska köpare och deras eventuella rådgivare.

Kidbrooke will not sell your Personal Data to a third party unless we have previously obtained your consent. However, we may, in the case that Kidbrooke decides to divide, sell, buy, merge with another company or organisation, or in any other way reorganise the business, transfer your Personal Data to potential or actual buyers and their potential advisors.

12. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? HOW DO WE PROTECT YOUR PERSONAL DATA?

För att skydda din personliga integritet, upptäcka, förhindra och begränsa risk för angrepp etc., vidtar Kidbrooke en rad tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder såsom tex. krypteringsteknik, användande av brandvägg, antivirusprogram och lösenordsskydd. Detta sker för att skydda dina Personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande, förändringar och förstörelse. Kidbrooke tillser att åtkomst till dina Personuppgifter endast ges till personal som behöver det för fullgörandet av sina arbetsuppgifter samt att de iakttar konfidentialitet.

In order to protect your personal integrity, discover, prevent and limit the risks of a hacking attack etc., Kidbrooke takes several technical and organisational safety measures such as e.g. encryption technology, use of firewall, antivirus programs, and password protection. These measures are taken in order to protect your Personal Data against unauthorised access, misuse, reveals, changes and damages. Kidbrooke ensures that access to your Personal Data is only granted to employees who need it in order to fulfil their work assignments, and that they abide by confidentiality.

13. TILLSYN OCH EFTERLEVNAD

Om du är missnöjd med hur dina Personuppgifter har Behandlats eller anser att dina Personuppgifter har Behandlats i strid med Dataskyddsreglerna kan du i första hand kontakta oss. Du har också möjlighet att vända dig till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där du har din hemvist, din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks, för att lämna in ett klagomål. I Sverige är det Datainspektionen som för närvarande är tillsynsmyndighet medan det är ICO som är tillsynsmyndighet i England. För mer information, se www.datainspektionen.se och www.ico.org.uk.

Kidbrooke utvärderar årligen denna Integritetspolicy.

If you are dissatisfied with how your Personal Data has been Processed or believe that your Personal Data has been Processed contrary to the Data Protection Rules you can firstly contact us. You can also turn to the supervisory authority in the Member State where you have your place of residence, your workplace, or where the alleged breach has been conducted, and file a complaint. The current supervisory authority for Sweden is Integritetsskyddsmyndigheten, and for England the ICO. For more information, visit imy.se or www.ico.org.uk.

Kidbrooke annually reviews this Privacy Policy.

14. TREDJEPARTSVILLKOR (THIRD PARTIES' TERMS AND CONDITIONS)

Kidbrookes tjänster kan i vissa fall vara föremål för tredjepartsvillkor. Kidbrooke är inte ansvarig för sådana tredje parters användning av dina Personuppgifter då dessa är ensamt personuppgiftsansvariga och svarar för Behandlingen av dina Personuppgifter. Det är därför viktigt att du beaktar och läser igenom de villkor som gäller hos tredje part. Detta gäller exempelvis om det finns en länk i våra e-postutskick, på Webbplatsen som länkar till andra webbplatser.

Kidbrooke’s service may in some cases be subject to third parties’ terms and conditions. Kidbrooke is not responsible for such third parties’ use of your Personal Data as they themselves are data controllers and responsible for the Processing of your Personal Data. Therefore, it is important that you observe and read through the terms and conditions of such third parties. This applies e.g. if there is a link to other websites in our e-mails or on our Website.

15. ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICYN (CHANGES TO THE PRIVACY POLICY)

Vi förbehåller oss rätten att ändra i denna Integritetspolicy när vi bedömer att detta är nödvändigt. Sådana ändringar är framförallt påkallade vid eventuella lagändringar, vid vägledande uttalanden eller rekommendationer från tillsynsmyndighet eller andra organ som utger yttranden med anledning av Dataskyddsreglerna. Vidare kommer denna Integritetspolicy att uppdateras när det behövs med anledning av ändringar i vår verksamhet. Uppdaterad version av denna Integritetspolicy kommer att publiceras och finnas tillgänglig på Webbplatsen.

We reserve the right to change this Privacy Policy when we deem it to be necessary. Such changes are especially warranted upon potential changes in legislation, due to guidance statements or recommendations from the supervisory authority or other authorities issuing statements pertaining to the Data Protection Rules. Further, this Privacy Policy will be updated when it is necessary due to changes in our business. Updated versions of this Privacy Policy will be published and be available on the Website.

Om Kidbrooke vidtar större ändringar i denna Integritetspolicy eller ändringar gällande hur vi Behandlar dina Personuppgifter, informeras du om detta innan ändringen börjar gälla.

If Kidbrooke implements extensive changes to this Privacy Policy or changes concerning how we Process your Personal Data, you will be informed of this before such a change becomes applicable.

16. HUR KOMMER DU I KONTAKT MED OSS? HOW DO YOU CONTACT US?

Om du har frågor med anledning av denna Integritetspolicy eller gällande Behandling av dina Personuppgifter, önskar göra en begäran i enlighet med Integritetspolicyn eller om du vill anmäla överträdelse av denna Integritetspolicy m.m. är du välkommen att kontakta oss via e-post eller brev.

Kidbrooke Advisory AB
Engelbrektsgatan 7, SE-114 32
E-post: info@kidbrooke.com

If you have questions pertaining to this Privacy Policy or the Processing of your Personal Data, wish to file a request in accordance with the Privacy Policy or wish to report a violation of this Privacy Policy etc., you are welcome to contact us via e-mail or mail.

Kidbrooke Advisory AB
Engelbrektsgatan 7, SE-114 32
E-mail: info@kidbrooke.com