Cookies

Cookie Policy (Cookie Policy)

Denna Cookie Policy (”Cookie Policy”) beskriver Kidbrooke Advisory ABs, org. nr 556930-2374, adress Generalvägen 72 B, 184 51 Österskär ("Kidbrooke", "vi" eller "oss"M), användande av cookies och liknande teknologi för att samla in och förvara information när du besöker vår webbplats www.kidbrooke-advisory.com ("Webbplatsen").

This Cookie Policy (”Cookie Policy”) describes Kidbrooke Advisory ABs, org. nr 556930-2374, address Generalvägen 72 B, 184 51 Österskär ("Kidbrooke", "we" or "us"), usage of cookies and similar technology to collect and store information for when you visit our website www.kidbrooke-advisory.com ("Website").

Det är viktigt för oss att du läser denna Cookie Policy så att du är medveten om och förstår vilken typ av cookies vi använder, den information vi eller tredje part samlar in med hjälp av cookies, hur informationen används samt hur länge den insamlade informationen sparas.

It is important to us that you read this Cookie Policy so that you are aware and understand the type of cookies we use, the information we or third parties collect using cookies, how the information is used and how long the collected information is stored.

Vad är en cookie? (What is a cookie?)

En cookie är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator eller mobilenhet när du besöker en webbsida eller en applikation. Cookies används bland annat för att besökare ska ha möjlighet att använda webbplatsens tjänster, för att inställningar som besökaren gjort ska sparas, för att spåra en besökares användning av webbplatsen samt för annonsering.

A cookie is a small text file consisting of letters and numbers that the website you visit requests to save on your computer or mobile device when visiting a website or an application. Cookies are used, among other things, to enable the visitors use of the services on the website, in order to save settings made by the visitor, to track a visitor’s use of the website and for marketing purposes.

Det finns två olika typer av cookies.

1-) Varaktiga cookies sparar en fil på din enhet under en längre tid och försvinner när du tar bort dem eller när de går ut.

2-) Sessionscookies sparas temporärt på din enhet och försvinner när du stänger din webbläsare.

There are two types of cookies.

1-) Persistent cookies are stored on your device until they expire or you delete them.

2-) Session cookies are stored temporarily on your device and disappears when you close your browser.

De olika typer av cookies som nämnts ovan är indelade i (i) förstapartscookies, vilka är placerade av webbplatsen du besöker och, (ii) tredjepartscookies, vilka är cookies som är placerade av en tredje parts webbplats.

The different types of cookies mentioned above are categorized in (i) first-party cookies, which are placed by the website you visit and, (ii) third-party cookies, which are placed by a third party’s website.

Vår användning av cookies (Our use of cookies)

Vi använder oss av både varaktiga cookies och sessionscookies som består av dels förstapartscookies som är placerade av oss och dels tredjepartscookies som kommer från tredje part som placerar cookies på Webbplatsen. Det främsta syftet med vår användning av cookies är att förbättra Webbplatsen för dig som användare genom att exempelvis lagra dina eventuella personliga inställningar så att du slipper göra om vissa val varje gång du besöker Webbplatsen, tillhandahålla dig ett mer personligt anpassat innehåll och annonsering som vi tror är intressant för just dig, möjliggöra för dig att följa oss på sociala medier samt i övrigt samla in statistik för att kunna analysera trafiken på Webbplatsen.

We use both persistent cookies and session cookies which consists of first-party cookies which are placed by us, and third-party cookies which are derived from third parties placing cookies on our Website. The main purpose of our use of cookies is to improve the Website for you as a user by, for example, storing your personal preferences so you won’t have to make certain choices again when visiting the Website, provide you with a more personal content and advertisements which we believe are of interest for you, enable you to follow us on social media and otherwise be able to collect statistics to analyse the traffic on the Website.

Vi delar också information om din användning av Webbplatsen med våra sociala medier, annonsörer och partners som utför analyser. Dessa tredje parter kan komma att kombinera den information som samlas in om dig via Webbplatsen med annan information som du har tillhandahållit till dem genom din användning av deras tjänster.

We also share information about your use of the Website with our social media, advertisers and partners who perform analyses. These third parties may combine the information collected about you via the Website with other information that you have provided to them through your use of their services.

I vår ”Cookie declaration” finns en komplett lista över våra cookies. Av listan framgår vilka cookies vi använder på Webbplatsen, vilken typ av cookie det är, vilken information som samlas in, ändamålet med insamlandet av informationen samt hur länge informationen lagras. Av listan framgår även om det är fråga om en förstapartscookie eller en tredjepartscookie. Vi tillser att listan över aktuella cookies löpande hålls uppdaterad. Till vår hjälp använder vi CookieBot som skannar vår Webbplats månadsvis för att upptäcka eventuella förändringar i vår användning av cookies. Vid påträffad förändring uppdateras vår ”Cookie declaration”.

In our "Cookie declaration" there is an exhaustive list of our cookies. The list contains information about which cookies we use on the Website, what type of cookies we use, what kind of information that is collected, the purpose of the collection of information and how long the information is stored. The list also shows whether it is a first-party cookie or a third-party cookie. We make sure that the list of current cookies is kept up to date on an ongoing basis. For our assistance, we use CookieBot which scans our Website monthly to detect any changes in our use of cookies. In case of any change, our "Cookie declaration" will be updated.

Varför använder vi cookies och på vilken laglig grund? (Why do we use cookies and on what legal basis?)

Vi kategoriserar våra cookies och deras användning enligt följande fyra kategorier:

We categorize our cookies and their use according to the following four categories:

(i)     Nödvändiga cookies är helt nödvändiga för att kunna erbjuda dig våra grundläggande tjänster som tillhandahålls på Webbplatsen. Dessa cookies används bland annat för att fördela Webbplatsens besökare mellan olika servrar för att optimera svarstider. Till dessa cookies hör även säkerhetscookies som gör våra tjänster och din data trygg och säker, då de hjälper oss att upptäcka bedrägerier och skydda din data. Dessa cookies används även för att spara ditt samtycke till användandet av cookies. Utan dessa cookies kommer Webbplatsen inte att fungera som det är tänkt. Information av de slag som denna kategori av cookies samlar in om dig är helt anonym och kan inte användas för att identifiera dig personligen.

(ii)     Necessary cookies are essential in order to give you access to our fundamental services that we provide on our Website. These cookies are used, among other things, to distribute the site's visitors between different servers in order to optimize response times. This category of cookies also includes security cookies that make our services and your data safe and secure, as they help us detect fraud and protect your data. These cookies are also used to save your consent to the use of cookies. Without these cookies, the Website cannot work as intended. The information that this category of cookies collects about you is completely anonymous and cannot be used to identify you personally.

(iii) Funktionscookies även s.k. preferenscookiesmöjliggör för oss att spara inställningar såsom språkval eller om vi ska förifylla dina uppgifter eller inte. Information av de slag som denna kategori av cookies samlar in om dig är helt anonym och kan inte användas för att identifiera dig personligen.

(iv) Function cookies, also called preference cookies, allow us to save your settings such as language selection or if we should refill your information or not. The information that this category of cookies collects about you is completely anonymous and cannot be used to identify you personally.

(v) Statistikcookies även s.k. analyscookies tillhandahåller övergripande analytisk information avseende din användning av Webbplatsen vilket hjälper oss att göra den bättre. Dessa cookies registrerar till exempel antalet besökare på Webbplatsen, hur ofta du besöker Webbplatsen, hur du flyttar dig mellan olika sidor samt vad du klickar på. Detta hjälper oss att förbättra Webbplatsens funktionalitet, till exempel genom att se till att du som besökare hittar det du letar efter. Information av de slag som denna kategori av cookies samlar in om dig används inte i syfte att identifiera dig personligen. Dock samlar vissa av dessa cookies in din IP-adress vilket innebär att det i teorin är möjligt att identifiera dig med hjälp av att koppla ihop din IP-adress med annan inhämtade data. De cookies som används på Webbplatsen kommer dock inte att koppla ihop din IP-adress med annan data och din IP-adress används således inte för att identifiera dig personligen.

(vi) Statistic cookies, also called analyse cookies, provide comprehensive analytical information regarding your use of the Website, that will help us to make the Website better. These cookies register, for example, the number of visitors on the Website, how often you visit the Website, how you navigate between different pages and what you click on. This information helps us to improve the functionality of the Website, for example by making sure that you as a visitor find what you are looking for. The information that this category of cookies collects about you is not used for the purpose of identifying you personally. However, some of these cookies collect your IP address, which means that in theory it is possible to identify you by connecting your IP address with other data obtained. However, the cookies used on the Website will not link your IP address with other data and your IP address will not be used to identify you personally.

(vii) Annonscookies används för att leverera annonserat innehåll som är relevant för dig och de kan användas för att spåra effektiviteten av våra annonskampanjer på webbplatser hos tredje part. Dessa cookies placeras på Webbplatsen av tredje part och de kan komma ihåg din webbläsningsaktivitet och kan användas för att förstå din demografi, t.ex. ålder och kön. Endast anonymiserad information inhämtas och används och syftet är att ge dig innehåll som är relevant för dig. Dessa cookies gör det således möjligt att skicka målgruppsstyrd reklam till dig som besökare. Vissa av dessa cookies samlar in din IP-adress vilket innebär att det i teorin är möjligt att identifiera dig med hjälp av att koppla ihop din IP-adress med annan inhämtade data. De cookies som används på Webbplatsen kommer dock inte att koppla ihop din IP-adress med annan data och din IP-adress används således inte för att identifiera dig personligen.

(viii) Ad cookies are used to deliver advertised content that is relevant to you and can be used to track the effectiveness of our advertising campaigns on third-party websites. These cookies are placed on the Website by third parties and they can remember your browsing activity and can be used to understand your demographics, for example age and sex. Only anonymous information is collected and used and the purpose is to provide you with content which is relevant to you. Some of these cookies collect your IP address, which means that in theory it is possible to identify you by connecting your IP address with other data obtained. However, the cookies used on the Website will not link your IP address with other data and your IP address will not be used to identify you personally.

Om det på Webbplatsen framgår att det finns oklassificerade cookies i listan över samtliga cookies, avser detta cookies som vi håller på att föra in under någon av ovan fyra kategorier men där vi behöver mer information från den som tillhandahåller oss med cookien för att göra en korrekt bedömning avseende vilken kategori dessa tillhör.

If it appears on the Website that there are unclassified cookies in the list where all of cookies are specified, this refers to the cookies that we are in the midst of entering to one of the four categories mentioned above, but where we need more information from the person who provides us with the cookie to make a correct assessment of which category they belong.

Enligt gällande lagstiftning ska besökare på en webbsida informeras om vad cookies används till samt samtycka till användningen av dessa. Beroende på vilken information som cookien samlar in, krävs olika typer av samtycke från dig. De cookies som är satta på Webbplatsen i syfte att få Webbplatsen funktionsduglig genom att möjliggöra navigering mellan sidor samt upprätthålla säkerhet m.m. är nödvändiga för Webbplatsens funktion och samlar inte in någon personlig information om dig varför det är tillräckligt att vi informerar dig om dessa cookies och att du genom fortsatt användning av Webbplatsen godkänner att vi placerar dessa cookies. För de cookies som placeras och som samlar in information för att skicka dig anpassad marknadsföring eller på annat sätt innebär att din IP-adress samlas in trots att vi inte använder den för att identifiera dig som fysisk person, krävs ett uttryckligt samtycke. Detta då IP-adress och uppgift om ålder och kön vanligen utgör personuppgifter och således omfattas av reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR), vilken anger att ett uttryckligt samtycke krävs när personuppgifter samlas in. Med ett uttryckligt samtycke avses att du aktivt accepterar användningen av sådana cookies som samlar in personuppgifter och att du har en reell möjlighet att välja om du vill tillåta cookies som samlar in personuppgifter eller inte. I samband därmed ska du även tillhandahållas utförlig information om användningen av desamma. Det är ditt samtycke som utgör den lagliga grunden till att vi tillåts att samla in dina personuppgifter.

According to current legislation, visitors on the Website must be informed about how cookies are used and consent for their use in one way or another. Depending on what type of information the cookies collect, different types of consent is required from you. The cookies that are placed on the Website in order to make the Website functional by enabling navigation between pages and maintaining security etc., are necessary for the Website’s function and do not collect any personal information about you, why it is sufficient to inform you of these cookies and that you, by continued use of the Website, agree that we place these cookies on your device. Regarding cookies which collects information in order to send you customized marketing or in any other way entail that your IP-address is collected, even though we do not use it to identify you as a person, an explicit consent is required. This is due to the fact that the IP-address and information about age and gender usually constitutes personal data and are thus covered by the rules in the Data Protection Regulation (GDPR) which states that an explicit consent is required when personal data is collected. Explicit consent means that you actively accept the use of cookies that collect personal data and that you have a real opportunity to choose whether to allow cookies that collect personal data or not. In connection with this, you should also be provided with detailed information on the use of these cookies. It is your consent that constitutes the legal basis for allowing us to collect your personal data.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker Webbplatsen i vår Integritetspolicy.

Read more about how we process your personal data in our Privacy Policy that is available on the Website.

Genom att du godkänner att vi placerar cookies på din enhet bekräftar du att du har tagit del av informationen i denna Cookie Policy. Genom ditt godkännande, godkänner du även att vi delar information till tredje parter enligt vad som framgår av denna Cookie Policy. För information om hur dessa tredje parter använder den information som sådana tredjepartscookies samlar in om dig, vänligen besök respektive tredje parts webbplats.

By accepting our use of cookies, you confirm that you have read the information in this Cookie Policy. By your approval, you also agree that we will share information with third parties as set forth in this Cookie Policy. For information on how these third parties use the information which third-party cookies collect about you, please visit the respective third-party website.

Hantering av cookies

Du har möjlighet att avstå från att lämna samtycke och du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan dels ändra dina samtyckesinställningar på vår hemsida (Cookie declaration) genom att ändra vilken kategori av cookies du vill lämna eller återkalla ditt samtycke till och dels kan du göra det genom att ändra inställningarna på din enhet så att dessa inte längre tillåter användande av cookies. Du kan även ställa in webbläsaren så att en varning ges varje gång Webbplatsen försöker sätta en cookie på din enhet. Genom inställningarna i webbläsaren kan du även radera cookies. Om du använder dig av en dator, smartphone eller läsplatta kan inställningarna om cookies normalt ändras genom inställningarna i din webbläsare.

You have the opportunity to refrain from giving your consent to our use of cookies and you can withdraw your consent at any time. This can be done by either changing your consent settings on our Website (Cookie declaration) by changing the category of cookies you want to leave or withdraw your consent to, and/or you can change the settings on your device so that it does no longer allow the use of cookies. You also have the opportunity to regulate your device’s browser so that a warning is given each time the Website tries to put a cookie on your device. Through the settings in the browser you can also delete cookies. If you use a computer, smartphone or tablet, the settings for cookies can normally be changed through the settings in your browser.

Notera att om du väljer att inte godkänna användningen av nödvändiga cookies kommer våra webbtjänster inte att kunna utnyttjas. Du kan alltid välja att ta bort nödvändiga cookies som vi placerat på din enhet. Dock kommer dessa cookies åter att placeras på enheten så snart du laddar en ny sida.

Please note that if you choose not to accept the use of necessary cookies, you will not be able to access our web services. You can always choose to remove the necessary cookies that we placed on your device. However, these cookies will be placed on the device again as soon as you load a new page.

Kontakta oss

Besök https://kidbrooke-advisory.com/contact för mer information om hur du kommer i kontakt med oss vid eventuella frågor.

https://kidbrooke-advisory.com/contact

Vi kan komma att uppdatera denna Cookie Policy från tid till annan. Denna Cookie Policy uppdaterades senast 2019.04.05.

We may update this Cookie Policy from time to time. This Cookie Policy was last updated 2019.04.05.